Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

nihilummm
jaki jest cel tych łez
skoro nie widzisz
nigdy nie zobaczysz

October 11 2017

nihilummm
boże najsłodszy

September 09 2017

nihilummm
1360 f0a1
Reposted bygebzebayan34 gebzebayan34

August 27 2017

nihilummm
coś umarło, coś się urodziło
to naprawdę koniec czy tylko kolejna komplikacja?

August 24 2017

nihilummm
nie ma dla mnie miejsca
w miejscu w którym stoję
miłość jest jak wojna
nihilummm

August 23 2017

nihilummm
czy grubasy nie mają prawa do namiętności, zachwytu?
czy brak płaskiego brzuszka nie może być uroczy, a tylko odrzucający?
jesteśmy ludźmi
mamy wady
mamy boczki, mamy wałeczki, podbródki
lecz to nie powinno znaczyć, że musimy mieć każdej nocy napuchnięte oczy

August 05 2017

nihilummm
4417 e748
Maria Kreyn, "Alone together"

jedno spojrzenie w jej oczy, wystarczy
nihilummm
4415 9fe5
Reposted byDagarhenpdghash

June 01 2017

nihilummm
*.* takie rzeczy..

May 02 2017

nihilummm
5302 d1df
nihilummm
5261 94f0
nihilummm
5236 b855

April 20 2017

nihilummm
5482 d327

April 19 2017

nihilummm
3506 c805
 Henryk H. Siemiradzki
Reposted fromNajada Najada viaARTdisorder ARTdisorder
nihilummm
5440 7ffb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl